Algemene voorwaarden Enschede

Deze ‘Algemene Voorwaarden Consumenten’ zijn van toepassing op de relatie tussen Blue Sakura II B.V. (“Blue Sakura Enschede”) en Consumenten.

1. Definities

Aanbod : het product –en dienstenaanbod van Blue Sakura Enschede.

Bestelling : een bestelling van de Consument bij Blue Sakura Enschede.

Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Overeenkomst : een overeenkomst tussen de Consument en Blue Sakura Enschede met betrekking tot een

Bestelling en de bezorging of het afhalen van de Bestelling.

Platform : de website(s), apps, tools en andere apparaten van Blue Sakura Enschede en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.

Service : de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door Blue Sakura Enschede worden aangeboden aan de Consument, onder meer bestaande uit het publiceren van het Aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van Overeenkomsten.

2. Identiteit van Blue Sakura Enschede

Adres hoofdvestiging en Correspondentieadres:

Oude Markt 21

7511 GB Enschede

KvK: 26937328

Tel: 053 – 750 38 91 (bereikbaar maandag van 13:00 tot 22.00, dinsdag tot en met woensdag van 12:00 tot 22:00, donderdag tot en met zondag van 12:00 tot 22:30

3. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden Consumenten zijn slechts van toepassing op de Service.

2. De Consument gaat door middel van het plaatsen van een Bestelling direct een Overeenkomst met Blue Sakura Enschede aan voor de levering van het door de Consument geselecteerde Aanbod.

4. Het Aanbod

1. Blue Sakura Enschede publiceert het aanbod op haar platform.

2. Blue Sakura Enschede geeft alle informatie zodanig weer, dat voor de Consument duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn aan Blue Sakura Enschede.

3. Blue Sakura Enschede aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van haar platform.

5. De Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Consument de Bestelling definitief maakt door het klikken op de knop ‘Bevestig bestelling’ tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling via de website.

2. De Overeenkomst kan slechts door Blue Sakura Enschede worden uitgevoerd indien de Consument juiste en volledige contactinformatie invult bij de afronding van de Bestelling. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Blue Sakura Enschede en het Restaurant te melden.

3. In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Consument na het plaatsen van de Bestelling telefonisch en per e-mail bereikbaar te zijn voor Blue Sakura Enschede via de door hem aangegeven contactgegevens.

4. Indien de Consument kiest voor bezorging van de Bestelling, dan dient hij aanwezig te zijn op het door de Consument aangegeven bezorgadres om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen.

5. Indien de Consument kiest voor het afhalen van de Bestelling, dan dient hij op de gekozen tijd aanwezig te zijn op de afhaallocatie die in de bevestigingsmail of op de website van Blue Sakura Enschede is weergegeven om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen.

6. Blue Sakura Enschede aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

6. Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling

1. In verband met de bederfelijkheid van het Aanbod geldt dat de Consument geen recht heeft om de Overeenkomst te ontbinden. Bestellingen kunnen niet door de Consument bij Blue Sakura Enschede worden geannuleerd. Annulering van de Bestelling door de Consument bij Blue Sakura Enschede is slechts mogelijk indien Blue Sakura Enschede expliciet aangeeft dat Annulering van de Bestelling door de Consument mogelijk is.

2. Blue Sakura Enschede wijst de Consument erop zij het recht heeft de Bestelling te annuleren indien er bijvoorbeeld sprake is van overmacht, indien het Aanbod niet meer beschikbaar is of indien de Consument een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer of bezorgadres heeft opgegeven.

3. Indien de Consument een valse Bestelling plaatst (bijvoorbeeld door niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan Blue Sakura Enschede besluiten om toekomstige Bestellingen van de betreffende Consument te weigeren.

4. Blue Sakura Enschede heeft het recht om Bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Bestelling. Indien Blue Sakura Enschede een Bestelling annuleert die al betaald is, dan zal Blue Sakura Enschede dat bedrag overboeken op de dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Indien de Consument aantoonbaar valse of frauduleuze Bestellingen plaatst, dan kan Blue Sakura Enschede hiervan aangifte doen bij de politie.

7. Betaling

1. Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig in het artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten bepaalde, ontstaat er een betalingsverplichting van de Consument jegens Blue Sakura Enschede. Door de Consument kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via het Platform of door betaling aan het Restaurant aan de deur of op de afhaallocatie.

2. Behoudens het bepaalde in artikel 6, vierde lid van deze Algemene Voorwaarden Consumenten, is het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de Bestelling niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.

3. Blue Sakura Enschede is geautoriseerd om de online betaling van de Consument in ontvangst te nemen.

8. Klachtenregeling

1. Klachten van de Consument over het Aanbod, de Bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen bij Blue Sakura Enschede te worden neergelegd via de in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten onder ‘Correspondentieadres’ vermelde contactgegevens.

2. Als de Consument een klacht heeft over de Service, dan dient de klacht via het contactformulier, per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan de klantenservice van Blue Sakura Enschede op het in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten aangegeven contactadres.

3. Nadat de klacht door Blue Sakura Enschede is ontvangen zal Blue Sakura Enschede zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. Blue Sakura Enschede streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken te behandelen.

4. Klachten zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Blue Sakura Enschede.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op overeenkomsten tussen Blue Sakura Enschede en de Consument waarop deze Algemene Voorwaarden Consumenten betrekking hebben, is Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen Blue Sakura Enschede en de Consument over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot de Service, kunnen zowel door Blue Sakura Enschede als de Consument uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

3. De Europese Commissie beheert een ODR platform. Dit platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Blue Sakura Enschede sluit het gebruik van Alternative Dispute Resolution als bedoeld in de richtlijn 2013/11/EU expliciet uit. Het e-mailadres van Blue Sakura Enschede is info@bluesakura.nl.

10. Nieuwsbrief

1. Bij het afronden van de Bestelling kan de Consument kiezen voor het ontvangen van de nieuwsbrief. De Consument kan zich afmelden voor deze nieuwsbrief via de afmeldknop in de nieuwsbrief of door contact op te nemen met de klantenservice via de in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten onder ‘Correspondentieadres’ vermelde contactgegevens.

11. Inzicht en correctie van opgeslagen persoonsgegevens

1. Blue Sakura Enschede slaat persoonlijke gegevens op van de Consument. Op de opslag van persoonsgegevens is het Privacy Statement van toepassing.